مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Un-Managed VPS - Portugal - UVPS-1 - RAM: 512 MB

Disk Space : 20 GB

Bandwidth : 500 GB

1 Dedicated IP


Un-Managed VPS - Portugal - UVPS-2 - RAM: 1024 MB

Disk Space : 50 GB

Bandwidth : 500 GB

1 Dedicated IP


Un-Managed VPS - Portugal - UVPS-3 (12 موجود است) - RAM: 1536 MB

Disk Space : 100 GB

Bandwidth : 1000 GB

1 Dedicated IP


Un-Managed VPS - Portugal - UVPS-4 (7 موجود است) - RAM: 2048 MB

Disk Space : 150 GB

Bandwidth : 1000 GB

1 Dedicated IP


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.145.45.143) وارد شده است.